Tentaminering

Binnen de Hogeschool voor Geesteswetenschappen is er gekozen voor een ordening volgens (deel)tentamens. In de omschrijving van de onderwijseenheden in de studiegids wordt aangegeven welke tentamens tot de propedeuse en welke tot de hoofdfasen behoren. Er wordt zoveel mogelijk in modulen gewerkt. Dat wil zeggen dat de studenten met slechts enkele vakken tegelijk bezig zijn, deze door een tentamen af ronden en daarna weer andere vakken oppakken. Dit betekent dat de tentamens over het hele cursusjaar verspreid zijn.

De schriftelijke tentamens vinden plaats volgens een uitgereikt rooster. De propedeuse (studiejaar één) en de hoofdfase (studiejaar twee tot en met vier) van een studierichting worden afgesloten met een examen. In beide gevallen betreft het een dossierexamen.

Correcties

Schriftelijke tentamens worden in beginsel binnen drie weken nagekeken, vakanties niet meegerekend. Voor werkstukken en scripties geldt een termijn van maximaal zes weken als deze ten minste op een van tevoren met de docent afgesproken tijdstip zijn ingeleverd.

Herkansingstentamens

Wie een onvoldoende behaalt, wordt persoonlijk op de hoogte gesteld. Wanneer men vervolgens wil deelnemen aan een herkansingsgelegenheid, dan dient men zich schriftelijk daarvoor aan te melden bij de betrokken docent. Deze regeling geldt eveneens voor inhaaltentamens.