Klinische Therapeutische Vorming

Vanuit een toenemende behoefte aan professionalisering van therapeuten in algemene zin,  Verlies-, en rouwbegeleiders, Filosofisch consulenten, Zingevingtherapeuten, Pastoraal werkenden, Counselors en/of Geestelijke begeleiders in het bijzonder biedt de HGU een (post)Hbo-opleiding Klinische Therapeutische Vorming (KTV). De opleiding KTV is een intensieve training voor begeleiders en therapeuten, met de bedoeling om beter te kunnen functioneren in het werkveld.

Motivatie
Van therapeuten en geestelijke begeleiders mag een  professionele kwaliteit en houding worden verwacht. Dit houdt in, dat de therapeut de relatie communicatief en inhoudelijk vorm weet te geven op een wijze die recht doet aan de vraag van degene die begeleid wordt en die past binnen de doelstellingen en mogelijkheden van de therapeut, geestelijk begeleider of counsellor. Een van de aspecten van professionele kwaliteit is het methodisch handelen. Bij methodisch handelen gaat het om een inhoudelijke visie van waaruit de vragen van cliënten benaderd worden, om een passende, op die visie afgestemde wijze van communicatie en om een bij de aard van het werk passende houding.

Casuïstiek
Casuïstiek neemt in de onderlinge communicatie tussen professionals een eigen plaats in. Het gebruik van casuïstiek is een thema en werkvorm van de Klinische Therapeutische Vorming. Vragen die aan de orde komen zijn o.a. hoe casuïstiek kan fungeren in processen ter bevordering van professionele bekwaamheid en op welke wijze casuïstiek kan worden opgebouwd.

Docent
De hoofddocent is Dr. W. Smeets. De heer Smeets is als universitair docent en supervisor verbonden aan de Radboud universiteit Nijmegen.

Opleidingsprofiel
De opleiding is gericht op het herijken van het handelen van de therapeut c.q. geestelijk begeleider/counsellor, met als bijzondere focus de integratie van persoonlijke biografie, identiteit, of levensbeschouwelijke traditie en inzichten uit de gedragswetenschappen in de praktijk van de geestelijke zorg. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de organisatorische setting en de maatschappelijk-culturele context waarbinnen het therapeutisch handelen plaatsvindt.

Ervarend leren
Het ervarend leren en reflecteren op gedrag bij en emotie op hulpverlenende technieken is object van kennis, oefening  en vaardigheid. Aandacht wordt besteed aan het tot stand komen van het zelfbeeld, het beeld van de ander en het identificeren van eigen gedrag, emoties en aspecten die het onderlinge gesprek kunnen belemmeren of bevorderen. Confrontatie met ervaringen, gedrag en emoties van studenten en medestudenten.

Professioneel persoonlijke identiteit
De reflectie op de professionele biografie maakt het mogelijk een sterkte-zwakte-analyse te maken van de therapeut / geestelijke begeleider in relatie tot het werkveld en verbindingen te ontdekken tussen eigen levensgeschiedenis en manier van handelen en de actualiteit van zijn  paradigma’s en concepten te (her)ontdekken. De student verdiept zich in het eigen functioneren en het ontwikkelen van een persoonlijke en professionele identiteit.

Toelatingseisen

Hbo- of academische opleiding, of minimaal hbo werk- en denkniveau. De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten
Het collegegeld voor het komende studiejaar is vastgesteld op € 2.340,- en is desgewenst in termijnen te voldoen. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en lestijden:
De (post)Hbo-opleiding Klinische Therapeutische Vorming heeft een cursusduur van één jaar. De colleges worden verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. Op loopafstand van het Centraal Station.
De colleges vinden om de 14 dagen plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.30 uur.

Start
De opleiding start jaarlijks in september.

Aanmelden
Brochure