Zingeving & Spiritualiteit

Zingeving verwijst naar het gegeven dat bepaalde gebeurtenissen en omstandigheden een houding bepalen ten opzicht van het persoonlijke leven en dat van onze medemens.
In de praxis van het leven betekent dit verantwoording nemen om de juiste oplossing te vinden voor onze levensproblemen en de taken te vervullen waarvoor het leven ons nu eenmaal voortdurend stelt. 

In veel gevallen dwingen bepaalde gebeurtenissen en omstandigheden ons tot heroriëntering op het leven en de taak die we daarin willen vervullen. Die levenstaken, en de zin van het leven, zijn voor ieder mens op ieder tijdstip verschillend. Naast een abstracte betekenis van zingeving in het algemeen, behandelen we enkele theorieën over de vraag naar en het antwoord op zingeving vanuit filosofische, psychologische, nihilistische en pragmatische posities. 

De studierichting Zingeving & Spiritualiteit biedt een vorming voor mensen die zich bezig willen houden met filosofische bespiegelingen over de functies van leven en dood, geluk en verdriet, ziekte en lijden, het kwaad in al zijn vormen en zich daarbij willen laten inspireren door psychotherapeutische referentiekaders, religieuze bewegingen, wijsgerige antropologie en spiritualiteit.

Begripsbepaling spiritualiteit
Bij een horizontale begripsbepaling is de term spiritualiteit een geïntegreerd deel van het menselijke Zijn, dat gekenmerkt wordt door vertrouwen of het gevoel van verbondenheid met de ander. Spiritualiteit wordt dan voorgegeven in het persoonlijk leven. Voor sommigen zal dat het beste tot zijn recht komen binnen een traditionele en institutionele religie, anderen combineren religieuze systemen met verschillende filosofische opvattingen, weer anderen ervaren spiritualiteit op een meer persoonlijke manier buiten alle systemen om.  

Bij een verticale begripsbepaling kan spiritualiteit, in beginsel, begrepen worden als het geestelijke of het immateriële. In de context van spiritualiteit, is het nuttig het immateriële te duiden als het transcendente; een submanifeste zijnsorde achter het fysieke en de ons bekende zichtbare werkelijkheid. In bespiegelingen over die andere zijnsorde speelt het rationele, het menselijk denkvermogen, een belangrijke rol.

Spiritualiteit is toegankelijk voor het menselijke denkvermogen in de vorm van definieerbare begrippen en empirisch door het ervaren van het transcendente. Spiritualiteit ligt dan binnen het bereik van wat binnen de grenzen van rede en ervaring gekend kan worden. Bij het bespreken van het immateriële zal de filosofie, de nieuwe natuurkunde, de godsdienstwetenschappen en de theologie zich tot het haalbare moeten beperken en het kenbare afgrenzen tegen het (nog)onkenbare.

Opleidingsprofiel en beroepsperspectief
De opleiding Zingeving & Spiritualiteit beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van psychosociale en psychotherapeutische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot zingeving, spiritualiteit en levensvragen. Hoewel de opleiding kan dienen voor eigen ontwikkeling is de opleiding primair gericht op latere beroepsuitoefening. We kunnen hier denken aan instellingen van de geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, vormingscentra en/of hospices of aan een zelfstandige vestiging van een praktijk voor zingeving. Het kunnen geven en/of organiseren van cursussen op het gebied van levensbeschouwing en spiritualiteit is ook denkbaar. 

De opleiding vormt de basis voor het kunnen functioneren als psychosociaaltherapeut of zingevingsconsulent/counselor en het kunnen verlenen van hulp en begeleiden van mensen met levensvragen.

Het profiel van de opleiding wordt verder bepaald door de overweging dat godsdienstwetenschappelijke, wijsgerige, sociaalwetenschapplijke en sociaal-psychologische oriëntatie op zingeving en levensvragen maatschappelijk van zodanig belang is dat een Hbo-opleiding die leidt tot deskundigheid op dit terrein wenselijk is.

Getuigschrift
Diploma Zingevingstherapeut.
Door de kwaliteit van de opleiding biedt het getuigschrift direct toegang tot een beroepsvereniging. Hierdoor kan uw behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraars. 

Studieprogramma
Studenten volgen een kernprogramma dat bestaat uit de volgende vakgebieden:

Beroepsvoorbereidende vakken

Het beroepsgerichte deel van de opleiding bestaat uit specifieke onderdelen, gericht op het kunnen functioneren binnen instellingen van de geestelijke gezondheidszorg, en/of het voeren van een zelfstandige praktijk als zingeving-, of psychosociaal therapeut.
Het beroepsgericht deel bestaat uit:

Afstudeerrichtingen:

De opleiding Zingeving & Spiritualiteit kent twee afstudeerrichtingen:

Welke afstudeervariant men ook kiest in beide gevallen volgt men een gemeenschappelijk basisprogramma waarin de godsdienstwetenschappelijke, filosofische, sociaal-wetenschappelijke en sociaal-psychologische disciplines in gelijke mate aan de orde komen.

Toelatingseisen

Tot de studierichting Zingeving & Spiritualiteit kan men worden toegelaten wanneer men in het bezit is van een Havo of Vwo getuigschrift, en/of bezitters van een getuigschrift van een propedeutisch examen in het Hbo of WO en/of een afgeronde MBO- (niveau 4), Hbo- of academische opleiding.

Kandidaat studenten die niet in het bezit zijn van een getuigschrift Havo/Vwo, Hbo/Wo of een propedeutisch examen, maar de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt kunnen worden toegelaten via een colloquium doctum (een speciaal toelatingsonderzoek). Indien u beschikt over Hbo werk- en denkniveau kunt u contact opnemen met onze studieadviseur de heer Drs. H. Boswinkel. Hij staat u graag te woord. 

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende studiejaar bedraagt dit € 2.340,-. Het collegegeld is desgewenst in termijnen te voldoen. Naast collegegeld moet men rekening houden met kosten voor studiemateriaal, zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

De colleges worden verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht.
Op loopafstand van het Centraal Station. De  colleges vinden wekelijks plaats op donderdag van 18.30 tot 21.45 uur. Periodiek van 14.30 - 18.00 uur.

» Aanmelden
» BrochureDeze opleiding is geaccrediteerd door en heeft een kwaliteitskeurmerk van de koepelorganisatie Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO).