Transpersoonlijke Psychologie

De term transpersoonlijke psychologie is de officiële naam voor een invloedrijke hedendaagse richting in de psychologie. De transpersoonlijke wordt wel eens 'de vierde weg' genoemd, naast de psychoanalyse, het behaviorisme en de humanistische psychologie. De transpersoonlijke psychologie is een stroming binnen de psychologie die de fenomenologie van bijzondere menselijke ervaringen en verschijnselen (mystieke en spirituele) en de transcendente aspecten daarvan tracht te onderzoeken. 

De transpersoonlijke psychologie houdt zich bezig met alles wat het persoonlijke overstijgt. Dat kan spiritueel zijn maar ook betrekking hebben op zingeving of het zich bewust- zijn of worden van een sub-manifeste-zijnsorde. Het betreft een gebied dat in de algemene psychologische disciplines niet volledige tot zijn recht komt.
  
In de transpersoonlijke psychologie staat de ontwikkeling van de mens centraal. Het is een werkveld waarin scholing en onderzoek naar het bewustzijn en spirituele ervaringen object van studie zijn en waarin dit in therapeutische toepassingen wordt uitgewerkt. Voorlopers zijn onder meer filosofen en psychologen als William James, Carl Gustav Jung, Roberto Assagiolie, Joseph Campbell en Viktor Frankl. Hedendaagse vertegenwoordigers zijn o.a. James Hillman, Stanley Krippner, Charles Tart en Sonu Shamdasni.  

Opleidingsprofiel

De 4-jarige opleiding Transpersoonlijke Psychologie beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van psychologische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot bijzondere menselijke ervaringen, levensvragen en het kunnen toepassen van crisis-interventie.

De opleiding transpersoonlijke psychologie geeft een psychologisch/spiritueel antwoordt op het existentieel vacuüm waarin onze postmoderne samenleving zich bevindt.
De transpersoonlijke psychologie is tevens een antwoord op transculturele vraagstukken waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. De student wordt aan de hand van diverse leervormen in dit werkveld ingevoerd. Leerdoel is het praktische kunnen toepassen in counseling-situaties van dit gedachtengoed.  

Studieprogramma
Studenten volgen een kernprogramma dat bestaat uit de volgende vakgebieden:
 • Geschiedenis van de Transpersoonlijke Psychologie:  een inleidend overzicht van het ontstaan en ontwikkeling van de transpersoonlijke psychologie. Behandeld worden de 'dynamische psychologie' ten tijde van de Romantiek, de dieptepsychologie, de New Thought beweging, de psychosynthese en de humanistische psychologie. 
 • Zin en onzin van Astrologie: studenten verkrijgen inzicht in de quiddiditeit van de begrippen astronomie/astrologie en maken kennis met het wetenschappelijk onderzoek van Michel Gauqueling. Aandacht wordt besteed aan de denkbare samenhang tussen de stand van de planeten op het moment, sommige gebeurtenissen en gedrag.  
 • Parapsychologie: aandacht wordt besteed aan het onderzoek naar vermogens, verschijnselen en waarnemingsvormen die niet met de normale zintuiglijkheid te verklaren zijn en die zich niet zo makkelijk lijken in te passen in het klassiek natuurwetenschappelijk denken.
 • Psychologie & Bewustzijn; In natuurwetenschappelijke kringen is materialisme of fysicalisme de 'common sens' opvatting. Aandacht wordt besteed aan denkmodellen die lijken aan te tonen dat alleen hersenprocessen ontoereikend zijn om bewustzijn te begrijpen en te verklaren.  
 • Zingeving en transcendentie: aandacht wordt besteed aan de existentiële psychologie van de Weense psychotherapeutische school van Victor Frankl.
 • Algemene psychologie: enkele psychodynamische, cognitieve en comtemplatief-psychologische visies op (religeuze)ontwikkeling en levensfasen van de mens is object van studie. Bestudeerd worden o.a. stadia in de menselijke levensloopp, religieuze ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen, hechtingstheorieën en de betekenis van levensbeschouwing. In het bijzonder staan de visies van Freud, Erikson, Fowler en Wulf centraal.
 • Werken met de DSM-V: kennismaken met de (klinisch)psychologische beginselen die gericht zijn op psychopathologische en psychosomatische theorievorming rond de verhouding geestelijke gezondheid/ ongezondheid. Het verkrijgen van inzicht en vaardigheid in het diagnosticeren en classificeren van psychische stoornissen in de patiëntenzorg is object van studie. De klinische bruikbaarheid van de DSM-V is uitgangspunt. 
 • Symbool & Mythe: studenten verkrijgen inzicht in de werking van het onbewuste bij het ontstaan van mythen en symbolen.
 • Quantumfysica & Systeemtheorie: De traditionele psychologie zoekt als theoretische fundering vaak aansluiting bij een materialistisch wereldbeeld, dat gebaseerd is op de natuurkunde uit de negentiende eeuw. Ondertussen is de natuurwetenschap in de afgelopen eeuw volstrekt nieuwe wegen ingeslagen, die voor de transpersoonlijke psychologie van belang zijn; de quantumfysica en de systeemtheorie. Aandacht wordt besteed aan het werk van o.a. Niels Bohr, Wolfgang Pauli en Ervin Laszo..   
 • Kosmologie: besproken worden een aantal recente kosmologische theorieën. We gaan op zoek naar modellen van een levende en bezielde kosmos. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan een filosofisch wereldbeeld en elementen uit de Indiase,de boeddistische en taoïstische kosmologie. Kennismaken met inzichten van (speculatieve) wetenschappers als David Bohm en Rupert Sheldrake. 
 • Synchroniciteit: het betekenisvol toeval is object van studie
 • Analyse en interpretatie van de religieuze ervaring: interpretatie en analyse van de religieuze ervaring is object van studie. Aandacht wordt besteed aan de hypothese dat er andere niveaus van werkelijkheid bestaan achter het fysieke waar de beperkende beginselen van onze ruimte, tijd en sterfelijkheid niet van toepassing zijn.   
 • Jungiaanse psychologie: thema's die aan de orde komen zijn de concepten; archetypen, collectieve zielsinhouden, het onbewuste, het zelf en het individuatieproces.
 • Reïncarnatie & Zingeving: Het thema reïncarnatie wordt benaderd vanuit wetenschappelijke, psychotherapeutische en levensbeschouwelijke gezichtspunten.     
 • De Perimortale ervaring: we behandelen de bijna-dood-ervaring en het begrip transcendentie. Na de behandeling van de inhoud en kernbegrippen wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en inhoud van het wetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder aan de psychologische, farmacologische, fysiologische en transcendente verklaringsmodellen die kunnen worden aangedragen voor deze buitengewone ervaring.
 • Psychosynthese en individuatie: De psychiater Robert Assagiolie integreerde, meer nog dan C.G. Jung, spirituele en mystieke tradities met zijn psychologische inzichten. We besteden aandacht aan integratieve elementen van de Jungiaanse en Humanistische psychologie die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de psychosynthese als een transpersoonlijke psychologie. 

Beroepsperspectief
Hoewel de opleiding transpersoonlijke psychologie goed kan dienen voor eigen ontwikkeling is de opleiding primair gericht op latere beroepsuitoefening. We kunnen hier denken aan instellingen van de geestelijke gezondheidszorg of het vestigen van een zelfstandige praktijk voor transpersoonlijke psychologie, zelfdodingspreventie-therapie, crisis-interventie of Transpersoonlijk consulent/Counselor

Beroepsvoorbereidende vakken
Het beroepsgerichte deel van de opleiding bestaat uit specifieke onderdelen, gericht op het kunnen functioneren in het beroepsveld van de transpersoonlijke  psychologie.
Het beroepsgerichte deel bestaat uit :

 • Algemene praktische vorming: vaardigheden in de verschillende handelingsvelden van de praktijk worden ingeoefend.
 • Beroepsvoorbereidende vorming: verschillende specifieke onderdelen van de praktische vorming gericht op het functioneren in de praktijk van de transpersoonlijke psychologie komen aan de orde.
 • Praktijk: kennismaken met de verschillende handelingsvelden van de praktijk, praktijkstage, inter- en groepssupervisie.


Toelatingseisen
Tot de studierichting transpersoonlijke psychologie kan men worden toegelaten wanneer men in het bezit is van een Havo of Vwo getuigschrift, en/of bezitters van een getuigschrift van een propedeutisch examen in het Hbo of WO, en/of een afgeronde Mbo- (niveau 4), opleiding. Voor personen die niet in het bezit zijn van een getuigschrift Havo/Vwo, Hbo/WO of een propedeutisch examen, maar de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt kunnen worden toegelaten via een colloquium doctum (een speciaal toelatingsonderzoek).

Studiekosten
De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende studiejaar bedraagt dit € 2.340,-. Het collegegeld is desgewenst in termijnen te voldoen. Naast collegegeld moet men rekening houden met kosten voor studiemateriaal, zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden
De colleges worden verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht.
Op loopafstand van het Centraal Station.
De colleges worden wekelijks aangeboden op donderdag van 18.30 - 21.45 uur. 

» Aanmelden
» Brochure