Master spiritualiteit

Nadat het diploma Religiestudies, Zingeving & Spiritualiteit of Geestelijke Begeleiding is behaald kunnen studenten doorstromen naar de masteropleiding Spiritualiteit. Samen vormen beide opleidingen een afgerond geheel dat een antwoord wil bieden op het verschijnsel van multiculturalisering en secularisering van religie.

Bestudeerd wordt de spiritualiteit en de metafysica van de verschillende wereldreligies in de (post)moderne samenleving. In het bijzonder het Hindoeïsme, het Boeddhisme, de Chinese-, en Japanse  religies, het Jodendom, het Christendom en de Islam. Met betrekking tot de bestudering van de metafysische interpretatie van teksten wordt ruime aandacht geschonken aan de Westerse-esoterie.

De studierichting bereidt voor op educatieve-, en kaderfuncties bij de (semi)overheid op het terrein van zorg en educatie, inzake het te voeren beleid van interreligieuze vraagstukken.
De opleiding wordt in deeltijd aangeboden met een studieduur van twee jaar. Studenten volgen een onderwijsprogramma waarin de vergelijkende studie van godsdiensten en vormen van spiritualiteit een belangrijk aspect is en waarin de religiewetenschappelijke component een belangrijke rol speelt.

Studieprogramma

Studenten volgen een onderwijsprogramma dat bestaat uit de volgende vakgebieden:
  • Spiritualiteit van de Indische religies; kennismaken met de spiritualiteit van het Hindoeïsme en Boeddhisme. Aandacht wordt besteed aan het mythisch denken, de kosmogonieën en de begrippen Samsara, Moksa, Sannyasa, het Zelf en Dharma.
  • Spiritualiteit van de antieke Chinese religies; behandeld worden Lao-tze, Chuang-tzu, Mencius, Confucius en stromingen als het Zen-Boeddhisme, Confucianisme en Taoïsme.
  • Gnostiek: Vanuit de algemene vraagstelling naar het waarom en hoe van het kwaad worden gnostische stromingen behandeld. We behandelen teksten en stromingen van o.a. Nag-Hammadi, Marcion, Manicheeërs, Paulicianen, Bogomielen en Katharen.
  • Spiritualiteit van het Jodendom: aandacht is er voor het Sjechina concept, Kabbala en de Merkawah-mystiek.
  • Spiritualiteit van het Christendom: besproken wordt de relatie tussen de geleefde spiritualiteit en de spiritualiteitstudie. Aandacht wordt besteed aan het gnostisch en esoterisch christendom en de daaraan verwante stromingen in de Westerse cultuur en religiegeschiedenis.
  • Religieuze bewegingen: behandeld worden enkele moderne religieuze bewegingen en de theorieën over dergelijke bewegingen. Ruime aandacht is er voor het ontstaan van deze bewegingen, hun leer, hun onderlinge relaties en hun plaats in de maatschappij. Aan de orde komen (o.a.) Theosofie, Antroposofie, Vrijmetselarij, de school van Gurdjeff Ouspensky en de Hermetic Order of the Golden Dawn. Bijzondere aandacht is er voor het nieuwe-tijdsdenken, vaak aangeduid onder de verzamelnaam New-Age.
  • Mystiek & Spiritualiteit: kennismaken met de mystiek als fenomenologisch verschijnsel en historisch gegeven. Aan de orde komen Bernardus van Clairvaux, Hildegard van Bingen, Hadewijch, Jan van Ruusbroec en Theresia van Avila.
  • Parapsychologie: het gaat onder meer over onderzoek naar vermogens en verschijnselen die zich niet zo makkelijk lijken in te passen in het klassieke natuurwetenschappelijke denken. Behandeld worden thema's als; magie, spiritisme, reïncarnatie en het wetenschappelijk onderzoek naar de moderne bijna-dood-ervaring.

Toelatingseisen

Om te kunnen worden toegelaten dient men in het bezit te zijn van het diploma, Filosofie, Zingeving & Spiritualiteit, Religiestudies of Geestelijke Begeleiding. Tevens worden studenten toegelaten die beschikken over een afgeronde Hbo- of een academische vooropleiding Theologie of Religiestudies.

Studenten met een afgeronde niet-theologische WO- of HBO-vooropleiding dienen deficiënties  aan te vullen door het volgen van een voorprogramma van 60 ECTS. Voor hen is de totale studieduur dus 3 jaar deeltijd. 
Het voorprogramma bestaat uit onderdelen van de opleiding Religiestudies en Zingeving & Spiritualiteit. De studieadviseur kan meer informatie verstrekken en eventueel een individueel studietraject opstellen. Dit behoeft goedkeuring van de examencommissie.

Studenten die menen in aanmerking te komen voor vrijstelling van onderdelen uit het voorprogramma kunnen via een daartoe bestemd formulier, dat verkrijgbaar is bij het secretariaat, een verzoek tot vrijstelling indienen bij de examencommissie. Indien nodig zal de examencommissie betreffende vakdocenten raadplegen.

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende studiejaar bedraagt dit € 2.340,-. Het collegegeld is desgewenst in termijnen te voldoen. Naast collegegeld moet men rekening houden met kosten voor studiemateriaal, zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

De colleges worden verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht.
Op loopafstand van het Centraal Station. De  colleges vinden wekelijks plaats op donderdag van 18.30 - 21.45 uur. Periodiek van 14.30-18.00 uur

» Aanmelden
» Brochure