Geestelijke Begeleiding

Voorheen zochten mensen de antwoorden op existentiële vragen vaak in hun, van huis uit meegegeven, geloof. Religie, en daarmee het pastoraat, was ooit bepalend voor zingeving en het beantwoorden van levensvragen. Het veld van religie en pastoraat is tegenwoordig sterk veranderd. De traditionele rol van kerk en pastores is op veel plekken gewijzigd en er is sprake van een groot aanbod op het gebied van spiritualiteit en levensbeschouwing.

Dit proces impliceert, in het algemeen, dat de vanzelfsprekendheid voor het stellen en het beantwoorden van levensvragen door de traditionele en institutionele religie afneemt, terwijl de vraag naar zingeving en spiritualiteit, zowel in het persoonlijke vlak als het maatschappelijke leven, toeneemt. Dit betekent dat er in toenemende mate andere vormen van professionele vaardigheden en houdingen van de geestelijke zorg gewenst zijn.

Wat is geestelijke begeleiding?

Geestelijke Begeleiding kan omschreven worden als het verlenen van hulp aan mensen met levensproblemen en het begeleiden van mensen met levensvragen. Geestelijke begeleiding speelt zich af rond de levensloop van mensen en het verhaal dat mensen daarover vertellen. Geestelijke begeleiding cirkelt om vragen zoals: hoe ervaren mensen zin in hun leven, hoe wordt betekenis gegeven aan ingrijpende gebeurtenissen en keuzes op het terrein van gezondheid en ziekte. Het professioneel handelen van de Geestelijk Begeleider wordt deels geïnspireerd door de noties uit een zingevingskader en deels ontleend aan psychotherapeutische referentiekaders.

Beroepsperspectief

De opleiding Geestelijke Begeleiding is vooral gericht op latere beroepsuitoefening. We kunnen hier denken aan instellingen van de (geestelijke)gezondheidszorg b.v. ziekenhuis, verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, verzorgingshuizen, vormingscentra of instellingen binnen justitie of defensie.

Opleidingsprofiel

In de opleiding Geestelijke Begeleiding werkt men aan de ontwikkeling van theologische, filosofische, psychologische en therapeutische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot levensvragen, ziekte & dood en keuze bij ingrijpende gebeurtenissen. Ruime aandacht wordt geschonken aan de oriëntatie in medisch-ethische discussies, theorieën rondom dilemma's in de gezondheidszorg en vraagstellingen rond het levenseinde. De Hogeschool Geesteswetenschappen biedt een volledig studieprogramma met betrekking tot de aspecten van geestelijke begeleiding en neemt de toenemende belangstelling voor spiritualiteit en zingeving als uitgangspunt.

Studieprogramma

Studenten volgen een algemeen kernprogramma dat bestaat uit acht algemene vakgebieden:

Beroepsvoorbereidende vakken

Het beroepsgerichte deel van de opleiding bestaat uit specifieke onderdelen, gericht op het functioneren in de praktijk van de geestelijke begeleider. Het beroepsgericht deel bestaat uit:

Toelatingseisen

Tot de studierichting Geestelijke Begeleiding kan men worden toegelaten wanneer men in het bezit is van een Havo of Vwo getuigschrift, en/of bezitters van een getuigschrift van een propedeutisch examen in het Hbo of Wo, en/of een afgeronde MBO- (niveau 4), Hbo- of academische opleiding. Voor personen die niet in het bezit zijn van een getuigschrift Havo/Vwo, Hbo/Wo of een propedeutisch examen, maar de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt kunnen worden toegelaten via een colloquium doctum (een speciaal toelatingsonderzoek).

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende studiejaar bedraagt dit € 2.340,-. Het collegegeld is desgewenst in termijnen te voldoen. Naast collegegeld moet men rekening houden met kosten voor studiemateriaal, zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

De colleges worden verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht.
Op loopafstand van het Centraal Station. De  colleges vinden wekelijks plaats op dinsdag van 18.30 tot 21.45 uur. Periodiek van 15.00-18.00 uur.

» Aanmelden
» Brochure