Energetisch Therapeut

Elk systeem van de gezondheidszorg en vorm van geneeswijze is een product van zijn specifieke geschiedenis binnen een culturele context. Daardoor heeft elk medisch systeem een bepaalde bruikbaarheid. Op medische faculteiten worden door studenten, buiten het reguliere curriculum om, studieprogramma;s over complementaire geneeswijzen met grote belangstelling gevolgd. Met als doel de geneeskunde een bredere visie te geven en een kritische discussie te kunnen voeren over complementaire vormen van geneeswijze.

In een rapport van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid getiteld Advies Beroepsuitoefening en Opleidingen Alternatieve Geneeswijze werd een advies geformuleerd voor de complementaire geneeswijzen. Eén van de adviezen:luidde:

De raad beveelt aan dat door het alternatieve werkveld voor de te onderscheidden beroepsgroepen beroepsprofielen worden opgesteld. Beroepsprofielen zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van beroepen en beroepsopleiding. Het verdient aanbeveling te beginnen met de formulering van de voor een een goede beroepsuitoefening vereiste kennis, vaardigheden en attitude. (...). 


De energetische geneeswijze komt in dit rapport expliciet aan de orde in relatie tot het vereiste niveau van de beroepsopleiding. Ondanks dat er begrip is voor de 'aangeboren gave' van de energetisch therapeut adviseert men voor deze beroepsgroep een vormings-, en scholingsproces op HBO-niveau voor zelfstandige beroepsuitoefening.

Teneinde ongewenste en oncontroleerbare associaties te vermijden is het van groot belang een bijdrage te leveren aan de professionalisering van dit beroepsveld. De HGU neemt een maatschappelijk verantwoordelijkheid om invulling te geven aan een verantwoorde beroepsuitoefening, waarbij bewust een plaats in de samenleving geclaimd wordt. Maatschappelijke integratie en professionalisering van deze beroepsgroep zijn hierbij sleutelwoorden.         

Wat is energetische therapie en geneeswijze 
De energetische therapie en geneeswijze werkt in het algemeen vanuit een ander mensbeeld en instrumentarium dan andere sectoren van de gezondheidszorg. Bij energetisch therapeuten komt b.v. de overtuiging voor dat de mens, rondom het fysieke lichaam, omgeven wordt door een subtiel-energetisch veld. Dit subtiel-energetisch veld zou een groeistructuur zijn die cellulaire processen dirigeert vanaf een hoger energetisch niveau. 

Dit energiesysteem zou tevens structurele gegevens bevatten met informatie omtrent het functioneren van het organisme en is voor veel energetisch therapeuten ervaarbaar en/of waarneembaar. Uitkomsten van experimenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen die overtuiging. Onderzoek heeft tevens aangetoond dat een afwijkende ordening in het subtiel-energetisch veld uiteindelijk tot verstorende veranderingen op cellulair niveau van het fysieke lichaam kan voeren.

Het wordt dan duidelijk dat de energetische geneeswijze zich kenmerkt door een geheel eigen methode van behandeling van patiënten. De meest voorkomende behandeling bestaat uit het bewerken en/of corrigeren (vaak d.m.v. de handen) van het subtiel-energetisch veld of het overdragen van 'helende' energie. Door tekorten in het energieveld aan te vullen en/of een te veel aan energie weg te nemen ontstaat er een toestand van evenwicht. Dit evenwicht moet leiden tot verbetering van de gezondheid van de patiënt. Op grond van hun dagelijkse praktijkervaringen zijn energetisch therapeuten de overtuiging toegedaan dat zij de gezondheidssituatie van hun patiënten zowel in geestelijke als in lichamelijke zin positief kunnen beïnvloeden.

De praktijk
In de praktijk worden veel soorten aandoeningen, klachten en kwalen behandeld. De meest voorkomende aandoeningen zijn van (psycho)somatische, neurologische of orthopedische aard; zowel chronische als niet-chronische. Naast behandeling van genoemde aandoeningen en ziektebeelden zijn er ook andere problematieken die voorkomen in de praktijk van de energetisch therapeut.

Enquête-onderzoek geeft aan dat de helft van de therapeuten (51%) in situaties terechtkomt waarin zwaarwegende (medisch en/of ethische) beslissingen genomen moeten worden. Hierbij moeten we denken aan het begeleiden van vrijwillige euthanasie (26%), beslissingen in de persoonlijke sfeer (34%), problemen van psychologische aard (53%), stervensbegeleiding (33%) en prè-suïcidale gespreksvoering (36%).
Uit statistisch onderzoek is bekend dat het overgrote deel (84%) van de patiënten zegt baat te hebben gevonden bij de behandeling door energetisch therapeuten. 

Opleidingsprofiel
De opleiding Energetisch Therapeut beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden die gericht zijn op het uitoefenen van een therapie in relatie tot de aandoening en/of ziektebeeld. Ruime aandacht wordt besteed aan het verwerven van psychosociale- en psychotherapeutische deskundigheid om iemand ook te begeleiden in zijn of haar relatie tot bijzondere (religieuze)ervaringen, ziekte en dood, spiritualiteit en levensvragen. Hoewel de opleiding heel goed kan dienen voor eigen ontwikkeling is de opleiding primair gericht op latere beroepsuitoefening.

Afgestudeerden van de opleiding Energetisch Therapeut aan de Hogeschool Geesteswetenschappen beschikken over de kennis en vaardigheden conform de verwachtingen van de overheid en samenleving. De opleiding is dan ook geaccrediteerd door koepelorganisaties; Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO), het Verbond van Natuurgeneeskundige Therapeuten (Het Verbond) en de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (FONG).  

Diploma
Getuigschrift Energetisch Therapeut.
Door de kwaliteit van ons onderwijs biedt het certificaat direct toegang tot een beroepsvereniging. Hierdoor kan uw begeleiding geheel of gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraars. 

Studieprogramma
De studenten volgen een kernprogramma dat bestaat uit de volgende algemene vakgebieden:

 • Parapsychologie: bestudeerd worden psychische, mentale en energetische processen die invloed hebben op genezingsprocessen en waarnemingsvormen en verschijnselen die niet met de normale zintuiglijkheid te verklaren zijn.
 • Theorie energetisch geneeswijze:  Behandeld wordt de achtergrond, de methodiek en de theorievorming van de energetisch geneeswijze die nuttig of nodig zijn voor het integratief proces tussen theorie en praktijk.
 • Geschiedenis energetische geneeswijze: De achtergronden en inhoud van de geschiedenis van de energetische geneeswijze in de verschillende perioden en cultuur is object van studie. aan de orde komen; Asclepios, Hippocrates, Paracelsus en F.A. Mesmer.
 • Filosofie: Westerse- en niet westerse filosofieën worden met elkaar vergeleken en geconfronteerd. Diverse artikelen en teksten worden ingezet om de student aan het denken te zetten over hun positie als energetisch therapeut in het huidige maatschappelijke bestel.
 • Ethiek voor de gezondheidszorg: De student verkrijgt kennis van en inzicht in praktisch-ethische aspecten van het beroep van de energetisch therapeut tegen de achtergrond van bestaande regelingen in de gezondheidszorg. Het persoonlijk beroepsmatig handelen is onderwerp van analyse en bezinning.
 • Psychologie voor de gezondheidszorg: veel mensen die een hulpverlener consulteren doen dit vanwege psychische klachten. Kennis van ziektebeelden en het besef dat een aantal psychische stoornissen eerder in aanmerking komen voor psychotherapie dan een energetische behandeling zijn van groot belang voor de therapeut. Ook al omdat veel patiënten die teleurgesteld zijn door de reguliere medische zorg zich melden in het 'alternatieve' circuit'. Aan de orde komen enkele elementaire beginselen van de analytische psychologie, sociale psychologie en psychopathologie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de kenmerken van neurose, psychose, borderline-stoornissen en (psycho)pathologisch gedragspatronen.
 • Medische Sociologie: Het besproken worden enkele belangrijke paradigma's en thema's van de sociale (medische) wetenschappen over de aard en organisatie van de gezondheidszorg zoals de sociaal-historische ontwikkelingen rond ziekte en zorg, de kwaliteit en organisatie van het zorgsysteem, het medicaliseringsproces, opvattingen over ziekte in eigen en andere culturen en het proces van professionalisering van de diverse beroepsgroepen.
 • Complementaire geneeswijzen: aandacht wordt besteed aan de diverse vormen van complementaire geneeswijzen zoals; homeopathie, acupunctuur, fytotherapie en de orthomoleculaire geneeskunde. Behandeld worden de anamnese, de diagnostiek, de therapie, het instrumentarium en de onderzoeksresultaten.
 • Gezondheidsrecht:  Het verkrijgen van kennis en inzicht in de wettelijke en juridische kaders van het gezondheidsrecht en uitvoeringsregelingen van het verzekeringsstelsel waarbinnen de energetisch therapeut functioneert staat centraal. Behandeld worden o.a.; de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, (WGBO), de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens (WBP, de Wet klachtenrecht cliënten zorgsector (WKZ). In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het patiëntenrecht en patiëntenvoorlichting en het medisch tuchtrecht. 
 • Effectenonderzoek energetische geneeswijze: We benaderen zowel de de regulier als de energetische  geneeswijze met een strikt wetenschappelijke houding. In het bijzonder verwerft de student kennis van resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van de energetische geneeswijze. 
 • Psychodiagnostiek en classificatie: De DSM-V is een bruikbare aanpak voor het diagnosticeren en classificeren van psychische stoornissen in de patiëntenzorg. De klinische bruikbaarheid van de DSM-V is uitgangspunt.  
 • Praktijk: Studenten verkrijgen kennis en vaardigheid in de methodische en systematische interventie van de patiënten behandeling. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de anamnese, de diagnostisch (on)mogelijkheden en de vaardigheid die te kunnen communiceren en de door- en terugverwijzing naar de arts/specialist.  
 • Bedrijfsvoering: Het opzetten en uitvoeren van een praktijk staat centraal. aandacht wordt besteed aan de marktwerking, het bedrijfsprofiel en de samenwerkingsverbanden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de organisatorische opzet, de basisbegrippen van marketing wen management, verantwoorde praktijkvoering en de vereisten voor maatschappelijke acceptatie via een beroepsvereniging.      
 • Medische Basiskennis: We behandelen de medische terminologie, bouw en functie van het menselijk lichaam (Anatomie/Fysiologie), (psycho)somatische aspecten van ziek zijn en ziektebeelden (Pathologie en indicatie en toepassing van geneesmiddelen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de consultstructuur en het patiënten-volgsysteem.  

Beroepsvoorbereidende vakken
Het beroepsgerichte deel van de opleiding bestaat uit specifieke onderdelen, gericht op het functioneren in de praktijk van de energetisch therapeut.

Het beroepsgericht deel bestaat uit:
 • Praktische vorming: vaardigheden in de verschillende handelingsvelden van de praktijk worden ingeoefend.
 • Beroepsvoorbereidende vakken: verschillende specifieke onderdelen van de praktische vorming gericht op het functioneren in de praktijk van de energetisch therapeut komen aan de orde.
 • Praktijk: kennismaken met de verschillende handelingsvelden van de praktijk, praktijkstage, inter- en groepssupervisie.

Toelatingseisen
Tot de studierichting Energetisch Therapeut kan men worden toegelaten wanneer (latente) bijzondere vermogens aanwezig zijn m.b.t. het waarnemen, overdragen en/of ervaren van subtiele energiesystemen van het fysieke lichaam. Het in het bezit zijn van een Havo/Vwo/Hbo/WO getuigschrift is een aanbeveling. 

Studiekosten
De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende studiejaar bedraagt dit € 2.340,-. Het collegegeld is desgewenst in termijnen te voldoen. Naast collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal, zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden
De colleges worden verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. Op loopafstand van het Centraal Station. 

De colleges vinden wekelijks plaats op woensdag van 18.30 tot 21.45 uur, periodiek van 15.00-18.00 uur.

» Aanmelden
» Brochure

Deze opleiding is geaccrediteerd door het Verbond van Natuurgeneeskundige Therapeuten (Het Verbond), de Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen (FONG), de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) en heeft een kwaliteitskeurmerk van de koepelorganisatie Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO).