Vul hier uw zoekterm in:

Lexicon

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Sadduceeën

Een priesterklasse en rijke stand van het joodse volk met belangrijke macht op het terrein van de rechtspraak en tempeldiensten.; - behorende tot de familie van Saddok, een hogepriester.


Sterfbedvisioen (SBV)

Ervaring/visoen van een stervende aan de rand van de dood, welke aan getuigen wordt medegedeeld. Bij het SBV is er eerder sprake van het opleven van bewustzijn, i.t.t tot het verliezen ervan bij de BDE. Het visioen wordt waargenomen vanuit het fysieke lichaam van de stervende, terwijl de BDE meestal wordt waargenomen vanuit een positie buiten het fysieke lichaam.


Secularisering

Proces van verwereldlijking los van bevoogding door religie of kerk.


Significant

Veelbetekenend; - statistisch van betekenis, omdat het verschijnsel vaker voorkomt dan het toeval of kansberekening zou toelaten; - een statistisch resultaat is significant wanneer het een bepaalde mate van onwaarschijnlijkheid heeft.


Spiritisme

Leer en praktijk van personen die menen dat door tussenkomst van een medium contact met geesten/entiteiten van overledenen mogelijk is.


Spiritualiteit

Het geestelijke, het onstoffelijke betreffende; -wijsgerig stelsel van geloofszaken van het fijnstoffelijke.


Spontane gevallen

Onaangekondigde ervaringen van personen buiten een onderzoekssituatie, die geïnterpreteerd kunnen worden als vorm (en) van ESP.


Synchroniciteit

Het gelijktijdig optreden op a-causale wijze van een bepaalde bewustzijnsinhoud (een droom of een gedachte) en een zich buiten de desbetref- fende persoon zich afspelende gebeurtenis die een (betekenis)overeenkomst met die bewust- zijnsinhoud vertoont.


Syncretisme

Vermenging van religieuze voorstellingen en ideeën van verschillende herkomst.