Wijsgerige antropologie

In Westers esoterische mensbeelden komt de overtuiging voor dat de mens, behalve het fysieke zichtbare lichaam, ook een andere lichamelijke vorm heeft die is opgebouwd uit een andere substantie dan de gewone stof. In veel tijden en culturen van deze tradities treffen we gedachten aan dat de ziel, afgezien van het gewone zichtbare lichaam (bijvoorbeeld na de dood), beschikt over een fijnstoffelijk lichaam. Lichaam en ziel zijn namelijk zo verschillend van aard, dat zij zonder een tussenschakel geen contact zouden hebben.

In de geschiedenis van de wijsgerige antropologie zijn er diverse karakteristieke beelden gebruikt en benamingen gehanteerd voor die fijnstoffelijke vorm en tussenschakel. In de westerse cultuur zijn hiervoor de termen; het Ka (Egypte), ochêma (neo-platonisten), pneuma (Aristoteles), soma pneumatikon (de apostel Paulus), aura (new-age denken), etherisch lichaam (theosofie/antroposofie) en fijnstoffelijk lichaam in gebruik. Het zou een subtiel-energetische geestgestalte zijn die het organisch leven als een veld van levenskracht doordringt. Deze geestgestalte zou de dubbelganger van de mens, plant of dier zijn die zich b.v. bij een crisissituatie of pas na de dood van het fysieke lichaam losmaakt.

Griekse wijsbegeerte

De denkbare mogelijkheid van een fijnstoffelijk lichaam, als schakel tussen de ziel en het fysieke lichaam, is een verwaarloosd thema in het westers denken. Het concept vindt zijn oorsprong in enkele van de vroegste spirituele teksten uit India, Egypte, de Griekse (antieke) wijsbegeerte en handhaafde zich in het Oude- en Nieuwe Testament.

Vanwege de toegankelijkheid en de rationele aspecten die we aantreffen bij de klassieken hebben we in deze cursus gekozen voor de Griekse wijsbegeerte. Dat rationele aspect van reflectie is het nieuwe in de Griekse filosofie en kenmerkend voor de wetenschap in de ruimste zin van het woord; zij wil de zin van het leven in zijn geheel en in al haar facetten bestuderen en begrijpen.

Inhoud van de cursus

In de cursus Wijsgerige antropologie wordt aandacht besteed aan denkbeelden over de verhouding van de ziel tot het lichaam. De studenten maken kennis met de grondbegrippen, de grote periodes en thema's van de Griekse wijsbegeerte. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de filosofie van de stoffelijke meervoudigheid (hylisch pluralisme) als een antropologisch denk en verklaringsmodel voor de religieuze ervaring. Het incorporele zielprincipe van de prè-socraten is tevens object van studie.
De grond-ideeën en thema's uit de metafysica van de belangrijkste filosofen worden behandeld en er wordt aandacht besteed aan het begrip transcendentie. Aan de orde komen; de Prè-socraten, Socrates, Plato en Aristoteles met een uitloop naar de Stoa, het Hellenisme en het Neo-platonisme.

Docent  

De cursus Wijsgerige antropologie wordt verzorgd door drs. H. Boswinkel.
De heer Boswinkel is godsdienstswetenschapper en godsdienstfilosoof. Hij studeerde te Amsterdam, Groningen en Nijmegen.

Omvang

6 ECTS  

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals eventuele studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

Wijsgerige antropologie heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. de colleges vinden plaats op zaterdag 10.30 tot 15.00 uur.   


Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, op de eerste zaterdag in mei.

» Aanmelden