Wijsbegeerte van het Oosten

De wijsbegeerte van het Oosten heeft zich, evenals in Griekenland, langzaam uit een religieuze filosofie ontwikkeld. Met dit verschil dat het verband tussen religie en wijsbegeerte in het Oosten niet verbroken werd, zodat de wijsbegeerte er nooit toe is gekomen een zelfstandige geestelijke macht te worden. Ook staat er in het Oosten geen bepaald omschreven figuur bij het begin van de wijsbegeerte centraal. Geen Thales onstak er het licht in de duisternis. Zelfs geen Lao-Tze of Confucius markeert er een veelbelovend begin.

In de ruim duizend jaar, die vóór de geboorte van Boeddha liggen, moet de ontwikkeling zich uiterst geleidelijk hebben voltrokken. Waarbij we wel opmerken dat de literaire bronnen die wij ter beschikking hebben uit India uit tijden zijn, veel ouder dan de oudste Chinese of Griekse geschriften.
Boeddha werd geboren niet zo heel veel later dan de oudste Griekse wijsgeren. Hij was een volle tijdgenoot van Confucius. Maar Boeddha vormde geen begin. Zijn leer is eerder een einde te noemen. Met hem komt een eeuwenlange ontwikkeling tot een samenvatting en een voorlopig slot.

Volgens de wijsheidsleraren van het Oosten begint alle wijsheidskennis met het begrijpen van het menselijke Zelf. Gelijk het licht zonder luidruchtigheid onmerkbaar stroomt uit de zon en alles doet groeien zo stroomt onzichtbaar, maar even weldadig, de kracht uit de wijsheid. Net zo weinig ingrijpend als de zon zelf, werkt de wijze mens in op zijn medemensen. Alleen al op de manier van Zijn; van stil zijn.

Studieprogramma

In de cursus Wijsbegeerte van het Oosten bestuderen studenten de spiritualiteit en de metafysica van India en China. In het bijzonder het Hindoeïsme, het Boeddhisme en de Chinese religies. De volgende vakgebieden komen aan de orde:
  • Spiritualiteit van de Indische religies: kennismaken met de spiritualiteit van het Hindoeïsme en Boeddhisme. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het mythisch denken, de kosmogonieën en de begrippen Samsara, Moksa, Sannyasa, het Zelf en Dharma.
  • Spiritualiteit van de antieke Chinese religies: behandeld worden Lao-tze, Chuang-tzu, Mencius, Confucius en stromingen als het Zen-Boeddhisme, Confucianisme en Taoïsme.
  • Karma en reïncarnatie: de leer van karma en reïncarnatie wordt behandeld in het perspectief van zingeving.
  • Sjamanisme: oeroude wijsheidskennis en geneeswijzen voeren ons naar andere dimensies van het bestaan.
  • Magie: De magie was lange tijd een praktijk in dienst van de oude priesterklasse van Egypte, de Hebreeën en Perzen. Magie dienen we hier niet te verstaan als een obscurantisme maar als een theurgie; de praxis van de religieuze cultus en ervaring. Behandeld worden de principes van de magie als elementen van geestelijke ontwikkeling en hoogste morele principes.

Docent

De colleges worden verzorgd door drs. W. Voois.
De heer Voois is filosoof en veelzijdig publicist over spiritualiteit, het sjamanisme en Oosterse wijsheid. Hij is werkzaam als humanistisch raadsman in de geestelijke gezondheidszorg.

Omvang

4 ECTS

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Het collegegeld is desgewenst in termijnen te voldoen. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

Wijsbegeerte van het Oosten heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur.

Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober, februari en april.

» Aanmelden