Parapsychologie

De parapsychologie is een jonge wetenschap. Ze is in 1882 ontstaan uit de in Engeland opgerichte Society for Psychical Research (SPR). Deze studievereniging stelde zich aanvankelijk ten doel wetenschappelijk onderzoek te doen naar het voortbestaan na de dood.
In 1969 werd de parapsychologie als wetenschappelijke discipline toegelaten tot de American Association for Advancement of Science (AAAS). De AAAS is vergelijkbaar met de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Een kleine, maar energieke groep onderzoekers doen onderzoek op (o.a.) Princeton University, New Jersey. Ook aan de westkust van de Verenigde Staten is een instituut gevestigd; het Stanford Research Institute, en we vinden een instituut in San Antonio, Texas. In Europa bestaat een lange traditie van kleine instituten die wetenschappelijk onderzoek doen. In Schotland is dat het Parapsychology Laboratory van de universiteit van Edinburg, waar in 1985 als eerste hoogleraar dr. R. Morris werd benoemd. Tevens zijn er laboratoria aan de universiteit van Freiburg en aan de Sorbonne.

De parapsychologie houdt zich bezig met onderzoek naar vermogens en verschijnselen die zich niet zo makkelijk lijken in te passen in het klassieke natuurwetenschappelijke denken. Parapsychologisch onderzoek heeft o.a. duidelijk gemaakt dat er een psychisch, mentaal en een energetisch proces tussen mensen en waarnemingsvormen kan bestaan die niet met de normale zintuiglijkheid te verklaren zijn.

Enkele van de best gedocumenteerde vroege verslagen van parapsychologische verschijnselen komen van onderzoek gedaan door de katholieke kerk. Door de eeuwen heen heeft de kerk strikte normen ontwikkeld om verhalen over z.g.n. wonderen te beoordelen. De kerk riep het ambt Promotor Fidei in het leven om dergelijk onderzoek uit te voeren. Eeuwen van onderzoek naar wonderen hebben de katholieke kerk een schat aan informatie omtrent paranormale verschijnselen opgeleverd. De katholieke wetenschappers die dergelijke gevallen onderzochten zouden zichzelf de eerste parapsychologen hebben kunnen noemen.
De resultaten van onderzoek die b.v. paus Benedictus XIV in zijn tractaat heeft beschreven, vormen een betrouwbare gids voor wat in de achtiende eeuw over paranormale verschijnselen bekend was zoals; 'kennis van toekomstige zaken', 'levitatie', 'dingen uit het verleden' en 'verschijningen van levenden en stervenden'.

Inhoud van de cursus

In de cursus Parapsychologie maken studenten kennis met de historie, de achtergronden en de ontwikkeling van de parapsychologie als wetenschap en het (experimenteel) wetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de parapsychologie in Nederland. In deze cursus behandelen we Exceptional Human Experiences zoals; spiritisme, helderziendheid in ruimte en tijd, telepathie, psychokinese, (geest)verschijningen en de buiten-lichamelijke-ervaring.

Docent

De colleges worden verzorgd door Prof. dr. J.L.F. Gerding.
De heer Gerding is filosoof, directeur van het parapsychologisch instituut te Utrecht en hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Omvang

6 ECTS

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 350,-.

Locatie, dagen en tijden

Parapsychologie heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden wekelijks plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur.

Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, jaarlijks op de eerste zaterdag van oktober.

» Aanmelden