Hermetica

Hermes Trismegistos (de Egyptische god Thot) werd in de Oudheid, Middeleeuwen en Renaissance gezien als bron van Universele wijsheidskennis. Hermes was een leraar van wijsheid en wetenschap in een tijd waarin nog geen onderscheid werd gemaakt tussen wetenschap en (wijsheid) kennis. De Hermetische literatuur, ontstaan in Alexandrië, bestaat uit zeventien traktaten opgenomen in het Corpus Hermeticum en de Asclepius. Het Corpus Hermeticum en de Asclepius hadden grote invloed op o.a. Ficino Paracelcus, J. van Rijckenborgh, Pico della Mirandola en William Blake.

In het Corpus Hermeticum wordt Hermes beschreven als een mens uit de oertijd die in de goddelijke geheimen is ingewijd. Hij is opgetreden als wijsheidsleraar en heeft, zoals later Socrates, Plato, Aristoteles en Jezus van Nazareth, aan zijn vertrouwde leerlingen zijn inzichten en wijsheidsleer overgedragen. Uit de dialogen kunnen we concluderen dat dit niet gebeurde in de vorm van 'paarlen voor de zwijnen werpen' maar zijn kennis werd overgedragen aan 'die mensen die zijn geheimen waardig zijn'.
Als wijsheidsleraar helpt Hermes de mens, die open staat voor zijn leringen, op weg om tot inzicht en wijsheid te komen. Hij onderricht de mens over zijn lichamelijke samenstelling, over de kosmos en het goddelijke. Hermes begeleide de mens, zoals vele wijsheidsleraren na hem, op weg naar de gnosis.

Inhoud van de leergang

In een historisch overzicht behandelen we de grondtonen van de Hermetica in al haar veelvormigheid. Aan de orde komen de kosmologische opvattingen, het magisch levensgevoel van de antieke mens, de klassieke alchemie en de veronderstelde samenhang tussen het goddelijke, de kosmos, de mens, dier, plant en steen. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de filosofische Hermetica zoals te vinden is in het Corpus Hermeticum, de Asclepius, de bloemlezing van Stobaeus en de Hermetische definities.

Docent

De colleges worden verzorgd door drs. J. (Jacob) Slavenburg.
De heer Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van vele boeken over het vroege christendom, de  hermetische traditie, gnosis en esoterie. Hij is mede vertaler van de Nag-Hammadi-geschrifen.

Omvang

4 ECTS

Toelatingseisen

Er zijn geen speciale toelatingseisen geformuleerd.
De colleges worden aangeboden op (post)Hbo-niveau

Studiekosten

De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende cursusjaar bedraagt dit € 375,-. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden

Hermetica heeft een cursusduur van vijf bijeenkomsten en wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. De colleges vinden plaats op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur. 


Start

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, jaarlijks op de eerste zaterdag van september.

» Aanmelden