Vul hier uw zoekterm in:

Organisatie

Organogram HGUDe Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU) is georganiseerd rondom een aantal studierichtingen, (post)-Hbo opleidingen en cursussen.

De algemene leiding berust bij de algemeen directeur. De onderwijscoördinator is eindverantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs als geheel. De studiecoördinator is verantwoordelijk voor een studierichting. De algemeen directeur, de onderwijscoördinator en studiecoördinatoren vormen samen het managementteam en het dagelijks bestuur. Besluitvorming vindt plaats in het managementteamoverleg.

Onderwijscoördinator
De onderwijscoördinator is belast met het toezicht op en coördinatie van alle onderwijsactiviteiten. De student kan hem aanspreken in verband met alle problemen die hij signaleert of klachten die hij heeft met betrekking tot het onderwijs voor zover die niet van persoonlijke aard zijn. De onderwijscoördinator is tevens secretaris van de opleiding- en examencommissie.

Studiecoördinator
Voor de verschillende opleidingen zijn coördinatoren aangesteld die de samenhang, de inrichting en de studeerbaarheid van een studierichting inhoudelijk bewaken en evalueren. De studiecoördinator van een studierichting is mede verantwoordelijk voor de inhoudelijke eenheid, de afstemming van de inhoud van de modulen en de bewaking van en zorg voor de kwaliteit. Tevens is hij mede verantwoordelijk voor het afwerken van het studieprogramma de (her)tentamens en de examens.

Studentenpastoraat
Het studentenpastoraat beoogt activiteiten te ontwikkelen ten dienste van de persoonlijke vorming van de student. Daarnaast is het pastoraat beschikbaar voor vragen en keuzes van de student met betrekking tot levensvragen, studie en zingeving. Deze taken krijgen gestalte tijdens individuele gesprekken en begeleiding.

Studentenpsycholoog
De studentenpsycholoog helpt de student met persoonlijke en studieproblemen, zoals concentratieproblemen, examenangst, twijfels over de studie of problemen in de relationele sfeer. Studenten kunnen er terecht voor individuele gesprekken, maar ook voor bijeenkomsten in groepsverband (bijvoorbeeld assertiviteitstraining).

Onderwijscommissie
De Hogeschool Geesteswetenschappen kent een onderwijscommissie (OC) die de directie, de studieleiding en het docententeam ter zijde staat. De leden van de raad zien toe op de samenstelling en uitvoering van het studieprogramma.

Opleidingscommissie
Iedere studierichting heeft een opleidingscommissie. Die opleidingscommissies zijn ingesteld om studenten en docenten inspraak te geven in het onderwijs, de kwaliteit- en organisatie van de opleiding en brengen desgevraagd of uit eigen beweging de directie en studieleiding advies uit over:

 • de colleges,
 • de tentamens,
 • samenstelling van het onderwijsprogramma en de aanduiding van de studieduur,
 • de uitvoering van het onderwijsprogramma,
 • allerlei onderwijszaken.

De opleidingscommissie is het belangrijkste orgaan voor de kwaliteitsbewaking van het onderwijs. Vragen, klachten en voorstellen over het onderwijs kunnen bij deze commissie ingediend worden. In de opleidingscommissie hebben zowel docenten als studenten zitting.

Bureau Onderwijs- en studentenzaken
Op het bureau Onderwijs- en studentenzaken zijn taken bijeengebracht die betrekking hebben op de organisatie van het onderwijs. De werkzaamheden zijn (o.a.) gericht op:

 • studentenadministratie, bijhouden adressenbestand,
 • registratie van studieresultaten,
 • stageregistratie,
 • financiële administratie,
 • adreswijzigingen,
 • uitschrijvingen.

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.30 uur.

Voor onderstaande zaken is iedereen welkom:

 • inzage in eigen studieresultaten en dossier,
 • inlichtingen over de studie,
 • doorstromen of verandering van studierichting.