Vul hier uw zoekterm in:

Algemene voorwaarden


Art. 1 Definities
Onderwijs  :  Hieronder vallen alle opleidingen (HBO, post HBO en Master)
   en cursussen die door de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU) verzorgd worden.
Overeenkomst   :  Een overeenkomst zoals in artikel 2 bedoeld.
Onderwijsinstituut:  De Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU)
Student :   Degene die een onderwijsovereenkomst met de HGU is aangegaan

Art. 2 Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de HGU en de student.

Art. 3 Onderwijsaanbod
De HGU brengt het onderwijsaanbod zowel schriftelijk als digitaal uit. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het onderwijs alsmede van het lesmateriaal.
Daarbij is tevens aangegeven of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
Voor elke opleiding is een studiegids beschikbaar. In deze studiegids is, naast algemene informatie over diverse commissies (onderwijs, opleiding, klachten), onder meer informatie terug te vinden over:
-    de opbouw van de opleiding
-    de omschrijving van het studieprogramma
-    studie-informatie

Art. 4 Overeenkomst
De overeenkomst tussen de HGU en de student komt tot stand door inschrijving voor een opleiding / cursus door de student. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de student een schriftelijke of digitale bevestiging.

Art. 5 Bedenktijd
De student heeft na het aangaan van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd. Indien de student zich binnen deze termijn bedenkt, is geen betaling verschuldigd.

Art. 6 Inschrijving
De inschrijving is in principe voor één studiejaar van de betreffende opleiding.

Art. 7 Beëindiging van de inschrijving
Na de bedenktijd na inschrijving, bent u ingeschreven voor één studiejaar van de opleiding waarvoor u zich heeft ingeschreven. Wanneer u gedurende de cursus of opleiding stopt, volgt er geen restitutie van het collegegeld.
In het geval van afstuderen (getuigschrift behalen) kan de inschrijving tijdens het studiejaar worden beëindigd. De inschrijving eindigt in dat geval met ingang van de maand volgend op de maand waarin het afsluitend examen van de desbetreffende opleiding met goed gevolg is afgelegd.
In geval van ziekte: Inschrijving eindigt met ingang van de maand volgend op de tweede hele maand waarin betrokkene niet aan het onderwijs heeft kunnen deelnemen.
Uitsluitend in deze twee genoemde situaties kan er (gedeeltelijk) restitutie van het collegegeld plaatsvinden. Bij tussentijdse beëindiging van de studie om andere redenen blijft de student ingeschreven tot het einde van het studiejaar en blijft de betalingsplicht.

Art. 8 Betaling
De student wordt geacht vóór de start van de opleiding of cursus het overeengekomen collegegeld in het geheel of gedeeltelijk te voldoen. Nadere informatie hierover is vermeld op het inschrijfformulier.

Art. 9 Niet tijdige betaling
De student is in gebreke vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De HGU stuurt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering. Zij geeft de consument de gelegenheid alsnog te betalen binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering. Indien de student niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze na verstrijken van de termijn over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Het onderwijsinstituut is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Art. 10 Klachtenprocedure
De HGU beschikt over een klachtenprocedure. Voor het goede verloop van de afhandeling van een klacht is het bureau Rechtsbescherming Studenten ingericht. Voor de inhoud van de klachtenprocedure wordt verwezen naar de studiegids (paragraaf: Bureau Rechtsbescherming voor Studenten).

Art. 11 Vertrouwelijkheid
Door studenten verstrekte informatie wordt door het opleidingsinstituut, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Het opleidingsinstituut conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Art. 12 Aansprakelijkheid
De HGU neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden opleidingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door de student geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met overmacht, het gebruik van studiemateriaal, vervanging van docent, de inhoud van de module of roosterwijzigingen. De student verplicht zich de HGU ook voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.