Vul hier uw zoekterm in:

Transpersoonlijke Psychologie

De term transpersoonlijke psychologie is de officiële naam voor een invloedrijke hedendaagse richting in de psychologie. De transpersoonlijke wordt wel eens 'de vierde weg' genoemd, naast de psychoanalyse, het behaviorisme en de humanistische psychologie. De transpersoonlijke psychologie is een stroming binnen de psychologie die de fenomenologie van bijzondere menselijke ervaringen en verschijnselen (mystieke en spirituele) van mensen en de transcendente aspecten daarvan tracht te onderzoeken. 

De transpersoonlijke psychologie houdt zich bezig met alles wat het persoonlijke overstijgt. Dat kan spiritueel zijn maar ook betrekking hebben op zingeving of het zich bewust- zijn of worden van een bijzondere transcendente realiteit. Het betreft een gebied dat in de algemene psychologische disciplines niet volledige tot zijn recht komt.
  
In de transpersoonlijke psychologie staat de ontwikkeling van de mens centraal. Het is een werkveld waarin scholing en onderzoek naar het bewustzijn en spirituele ervaringen object van studie zijn en waarin dit in therapeutische toepassingen wordt uitgewerkt. Voorlopers zijn onder meer filosofen en psychologen als William James, Carl Gustav Jung, Roberto Assagiolie, Joseph Campbell en Viktor Frankl. Hedendaagse vertegenwoordigers zijn o.a. James Hillman, Stanley Krippner, Charles Tart en Sonu Shamdasni.  

Opleidingsprofiel

De 4-jarige opleiding Transpersoonlijke Psychologie beoogt het verwerven van kennis en het ontwikkelen van psychologische deskundigheid om iemand te begeleiden in zijn of haar relatie tot bijzondere menselijke ervaringen, levensvragen en het kunnen toepassen van crisis-interventie.

De opleiding transpersoonlijke psychologie geeft een psychologisch/spiritueel antwoordt op het existentieel vacuüm waarin onze postmoderne samenleving zich bevindt.
De transpersoonlijke psychologie is tevens een antwoord op transculturele vraagstukken waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. De student wordt aan de hand van diverse leervormen in dit werkveld ingevoerd. Leerdoel is het praktische kunnen toepassen in counseling-situaties van dit gedachtengoed.  

Studieprogramma
Studenten volgen een kernprogramma dat bestaat uit de volgende vakgebieden:

 • Zingeving en transcendentie: aandacht wordt besteed aan psychosociale, psychotherapeutische en transcendente referentiekaders die kunnen helpen de zin van het leven te ontdekken. Naast de abstracte betekenis van zingeving wordt aandacht besteed aan de existentiële psychologie van Victor Frankl.
 • Psychologie voor de gezondheidszorg: aan de orde komen enkele elementaire beginselen van de analytische psychologie, ontwikkelingspsychologie, humanistische psychologie en psychosynthese.  .
 • Westerse-esoterie: De grote lijnen van de geschiedenis van de Westerse-esoterie en de belangrijkste ontwikkelingen van het esoterisch gedachtegoed is object van studie. Behandeld worden (o.a.) Asclepius, de Hermetica, Marsilio Ficino, Paracelsus, Giordano Bruno, Pico della Mirandola en Cornelius Agrippa.
 • Empirische metafysica: aan de orde komt het (experimenteel) wetenschappelijk onderzoek naar vermogens, verschijnselen en waarnemingsvormen die niet met de normale zintuiglijkheid te verklaren zijn en die zich niet zo makkelijk lijken in te passen in het klassieke natuurwetenschappelijk denken.   
 • Symbool en Mythe: Symboliek geeft vorm aan de beschrijving van het proces dat aan de taal voorbijligt. Grote klassieke filosofen en psychologen waren gevoelig voor symboliek. In onze tijd heeft C.G. Jung een pleidooi gehouden voor een symbolisch bewustzijn. We behandelen een aantal moderne, met name dieptepsychologische, inzichten omtrent symbolen en mythen.   
 • Werken met de DSM-V: Studenten verkrijgen kennis en inzicht in de (klinisch)psychologische beginselen die gericht zijn op het herkennen van psychopathologische en psychosomatische theorievorming rond de verhouding geestelijke gezondheid/ ongezondheid. Het verkrijgen van inzicht en vaardigheid in het diagnosticeren en classificeren van psychische stoornissen in de patiëntenzorg is object van studie. Daarbij is de klinische bruikbaarheid van de DSM-V uitgangspunt. 
 • Psychologie & Bewustzijn; In natuurwetenschappelijke kringen is materialisme of fysicalisme de 'common sens' opvatting. Deze opvatting is echter niet zonder problemen. Er zijn argumenten en denkmodellen ontwikkeld in de huidige 'philosophy of mind' die lijken aan te tonen dat alleen hersenprocessen ontoereikend zijn om bewustzijn te begrijpen en te verklaren. Besproken worden de fysicalistische- en non-fysicalistische posities en hun problematiek. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan een definitie en de fundamentele kenmerken van bewustzijn. 
 • Jungiaanse psychologie: aan de orde komen enkele elementaire beginselen van de Jungiaanse psychologie. Thema's  die behandeld worden zijn de concepten; archetypen, collectieve zielsinhouden, het onbewuste, het zelf, synchroniciteit en het individuatieproces.
 • Hylisch Pluralisme: Aandacht wordt besteed aan de ochema -pneuma theorie en de interpretatie van De Anima bij Aristoteles. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de psychologie over een voortbestaan.
 • Psychosynthese en individuatie: De psychiater Robert Assagiolie integreerde, meer nog dan C.G. Jung, spirituele en mystieke tradities met zijn psychologische inzichten. We besteden aandacht aan integratieve elementen van de Jungiaanse en Humanistische psychologie die hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de psychosynthese als een transpersoonlijke psychologie. 
 • Nieuwe wetenschap; Quantumfysica en Systeemtheorie: De traditionele psychologie zoekt als theoretische fundering vaak aansluiting bij een materialistisch wereldbeeld, dat gebaseerd is op de natuurkunde uit de negentiende eeuw. Ondertussen is de natuurwetenschap in de afgelopen eeuw volstrekt nieuwe wegen ingeslagen, die voor de transpersoonlijke psychologie van belang zijn; de quantumfysica en de systeemtheorie. We besteden aandacht aan het werk van o.a. Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Ervin Laszio en Henry Stapp.   
 • Therapeutische vorming: Het verkrijgen van kennis en inzicht in de fundamentele verwerking van eigen thema's d.m.v. permanente zelfreflectie staat centraal. In een reflectief leerproces leert de student hoe persoonlijk vorm gegeven kan worden aan fundamentele verwerking van eigen thema's (en trauma's). Aandacht wordt besteed aan een sterkte-zwakte analyse van de student in relatie tot het gewenste professioneel-therapeutische handelen in de beroepspraktijk. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de integratie van biografie, identiteit, levensbeschouwing en de professionele basishouding.
 • Analyse en interpretatie van de religieuze ervaring: De analyse van vormen en type van de religieuze ervaring is object van studie. Aandacht wordt besteed aan de religieuze ervaring als gevoel of emotie, de religieuze ervaring als waarneembare ervaring en de religieuze ervaring als interpretatie in bovennatuurlijke termen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de briefwisseling van E. Swedenborg (1688-1722) en de kenleer van de analytische filosoof I. Kant (1724-1804).  
 • De Perimortale ervaring: Kennismaken met visies op dood en hiernamaals in psychologisch en transcendent perspectief. Na de behandeling van de inhoud en kernbegrippen van de  moderne bijna-dood-ervaring wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling en inhoud van het wetenschappelijk onderzoek. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de psychologische, farmacologische, fysiologische en transcendente verklaringsmodellen die kunnen worden aangedragen voor deze buitengewone ervaring.

Beroepsperspectief

Hoewel de opleiding transpersoonlijke psychologie goed kan dienen voor eigen ontwikkeling is de opleiding primair gericht op latere beroepsuitoefening. We kunnen hier denken aan instellingen van de geestelijke gezondheidszorg of het vestigen van een zelfstandige praktijk voor transpersoonlijke psychologie, zelfdodingspreventie-therapie, crisis-interventie of Counselor

Beroepsvoorbereidende vakken
Het beroepsgerichte deel van de opleiding bestaat uit specifieke onderdelen, gericht op het kunnen functioneren als Transpersoonlijk Psycholoog/Counselor.
Het beroepsgerichte deel bestaat uit:
 • Algemene praktische vorming: diverse vaardigheden in de verschillende handelingsvelden van de praktijk worden ingeoefend zoals: Counseling (methodische- en cliëntgerichte gespreksvoering) en gespreksvaardigheden.
 • Beroepsvoorbereidende vorming: verschillende specifieke onderdelen van de praktische vorming gericht op het functioneren in de praktijk komen aan de orde. 
 • Praktijkstages: kennismaken met de verschillende handelingsvelden van de praktijk; praktijkstages, inter-en groepssupervisie.


Afstudeerrichtingen
De opleiding kent twee afstudeerrichtingen
een vrije studierichting (VS): gericht op persoonlijke belangstelling voor bewustzijn en spiritualiteit.
een vierjarige beroepsvariant (BV): die opleidt voor Transpersoonlijk Psycholoog/Counselor 

Toelatingseisen
Tot de studierichting transpersoonlijke psychologie kan men worden toegelaten wanneer men in het bezit is van een Havo of Vwo getuigschrift, en/of bezitters van een getuigschrift van een propedeutisch examen in het Hbo of WO, en/of een afgeronde Mbo- (niveau 4), Hbo- of academische opleiding. Voor personen die niet in het bezit zijn van een getuigschrift Havo/Vwo, Hbo/WO of een propedeutisch examen, maar de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt kunnen worden toegelaten via een colloquium doctum (een speciaal toelatingsonderzoek).

Studiekosten
De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het komende studiejaar bedraagt dit € 2.340,-. Het collegegeld is desgewenst in termijnen te voldoen.
Naast collegegeld moet men rekening houden met kosten voor studiemateriaal, zoals studieboeken en readers.

Locatie, dagen en tijden
De colleges worden verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. Op loopafstand van het Centraal Station.
De colleges worden wekelijks aangeboden op donderdag, of vrijdag van 17.00 - 21.30 uur.
Op zaterdag van 10.30 - 15.00 uur.
Bij uw inschrijving kunt u uw voorkeur voor één van de aangegeven dagen opgeven.
Bij plaatsing wordt rekening gehouden met uw voorkeur voor zaterdag, óf vrijdag óf donderdag.

» Aanmelden
» Brochure