Vul hier uw zoekterm in:

Bij-, en nascholing Medische Basiskennis

Om de kwaliteit van zorgverleners in de complementaire zorg te verbeteren komen hulpverleners en therapeuten, die werkzaam zijn in het werkveld van de complementaire-, en/of (geestelijke)gezondheidszorg, voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking als zij beschikken over Algemene (medische-en/of psychosociale) Basiskennis. Het centrale uitgangspunt hierbij is het garanderen van de veiligheid van patiënten en cliënten.

Op basis van PLATO-normering volgen studenten een examenprogramma dat bestaat uit de volgende deelgebieden en vakken:

Algemene Basiskennis (ABK)

 • Organisatie Nederlandse Gezondheidszorg: de organisatie van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening in Nederland is object van studie. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het beroepsprofiel, het juridisch karakter van de therapeutische relatie, het case- en disease-management en de geïntegreerde geneeskunde  
 • Inleiding medisch discours: het vertrouwd raken met de medische terminologie, de consultstructuur en het patiënten-volgsysteem.
 • Gezondheidsrecht: studenten verkrijgen kennis van de wettelijke en juridische kaders  van het gezondheidsrecht en uitvoeringsregelingen van het verzekeringsstelsel in het werkveld.
 • Medische ethiek: aandacht wordt besteed aan gangbare medisch-ethische discussies, inzicht in medisch-ethische theorieën en vaardigheid om medisch-ethische literatuur te analyseren en zelf een argumentatie op te bouwen rond dilemma's in de gezondheidszorg.
 • Mediagebruik; informatievaardigheden: studenten verkrijgen kennis, inzicht en vaardigheid in het zoeken en beoordelen van informatie in, voor het vakgebied relevante, databases zoals PubMed, Cochrane, Eric, Google Scholar en het gebruik van (social) media.
 • Gezondheidsgedrag en contextfactoren: behandeld wordt (o.a.) het managen van een beroepspraktijk, het verwerven van een therapeutische basishouding, de beroepsattitude en gezondheidsgedrag (contextfactoren).   

 Medische Basiskennis (MBK)  

 • Anatomie: het verkrijgen van primaire kennis van anatomie en de onderlinge samenhang met de fysiologie.  
 • Fysiologie:  studenten verkrijgen primaire kennis van fysiologie en de onderlinge samenhang met de anatomie.
 • Pathologie: het verloop, de behandeling, en duur van  (psycho)somatische en pathologische aandoeningen en ziektebeelden bij mensen in de verschillende levensfasen en de medische benadering van de aandoening is object van studie.
 • Farmacologie: aandacht wordt besteed aan de begrippen in de farmacologie, de werkingsprincipes van een geneesmiddel en de bijwerkingen. In het bijzonder de begrippen vaccinatie, resorptie, therapeutische breedte, analgetica, antivirale middelen, psychofarmaca, hormonale middelen, antihistaminica en cytostatica. 
 • Inleiding onderzoektechniek: kennismaken met de meest gangbare medische onderzoekstechnieken o.a. het laboratoriumonderzoek met betrekking tot cholesterol, leverfunctie, bloedsuikerregulatie, anemie en ontstekingsmarkers. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het diagnostisch proces binnen de geneeskunde en der reguliere medische- en psychosociale behandelwijze. 
 • Ontwikkeling- en klinische psychologie: aandacht wordt besteed aan enkele psychodynamische, cognitieve en comtemplatief- psychologische visies op de ontwikkeling en levensfases van de mens. Bestudeerd worden stadia in de menselijke levensloop, religieuze ontwikkeling, ontwikkelingsstoornissen, hechtingstheorieën.
 • Therapeutische- en gespreksvaardigheden:  behandeld worden de belangrijkste psychologische aspecten van communicatie in samenhang met het communicatiemodel. In het bijzonder de theoretische benadering van C.R. Rogers, de cognitieve psychologie en de sociale leertheorie.
 • DSM V; Psychopathologie, psychodiagnostiek & Classificatie:  behandeld worden de (klinisch)psychologische beginselen die gericht zijn op het herkennen van psychopathologische en psychosomatische theorievorming rond de verhouding geestelijke gezondheid/ongezondheid.

Opleidingsprofiel 
De opleiding Medische Basiskennis voldoet aan de inhoudelijke eisen en criteria van het Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie van de Universiteit Leiden; de zogenaamde PLATO-norm.
De deelgebieden van de opleiding worden modulair en in deeltijd aangeboden. Elke module kan worden afgesloten met een deelcertificaat. Het totaal aan deelcertificaten kan worden omgezet in een certificaat ABK, MBK of PSBK. 

Toelatingseisen
Hbo- of academische opleiding of minimaal hbo werk- en denkniveau.   

Studiekosten
Het collegegeld voor het komende studiejaar is vastgesteld op € 2.340,- en is desgewenst in termijnen te voldoen. Naast het collegegeld dient men rekening te houden met kosten voor studiemateriaal zoals studieboeken en readers. 

Vrijstellingen
Wanneer er elders, of interfacultair examenonderdelen zijn behaald kun je vragen om vrijstelling van het betreffende deelgebied(en), vak of module. Vrijstellingen worden alleen verleend aan die studenten die minder dan tien jaar geleden een tentamen of examen hebben afgelegd van vergelijkbaar niveau, omvang en inhoud. 

Locatie, dagen en lestijden:
De (post)Hbo-opleiding Medische Basiskennis heeft een cursusduur van één jaar. Het college wordt verzorgd in het opleidingsgebouw van de Hogeschool Geesteswetenschappen, Drift 17 te Utrecht. Op loopafstand van het Centraal Station. De colleges worden wekelijks aangeboden op zaterdag van 10.30 tot 15.00 uur. 

Start
De opleiding start jaarlijks in september. 

Deze opleiding is geaccrediteerd door en heeft een kwaliteitskeurmerk van de koepelorganisatie Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) en voldoet aan de inhoudelijke eisen en criteria van het Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie (PLATO-norm).Aanmelden
Brochure